e-disc - en enkel personprofil

 

DISC

 

Du kan bruke e-disc til:

 

  • Prosjektgrupper
  • Karriereutvikling
  • Medarbeiderutvikling
  • Coaching og personlig utvikling
  • Til å styrke kommunikasjon og samarbeid

 

Ideell til personlig utvikling

e-disc er et enkelt verktøy som benyttes for å kartlegge personlige preferanser og atferdsmønstre. Verktøyet gir en overordnet forståelse av hvordan mennesker agerer i ulike situasjoner, sammen med andre. DISC er blitt et av verdens mest populære verktøy fordi det er svært enkelt å bruke. Systemet er på den ene siden så enkelt at en medarbeider raskt vil forstå sin egen profil, samtidig som det kan utarbeides et stort antall individuelle profiler basert på fra svarene på spørreskjemaet.

Se et eksempel på e-disc

Hent en demorapport her

 

Hvad betyr fargene?

Uansett hvilken av e-stimate personlighetsprofiler du bruker, inngår det fire farger: rød, gul, grønn og blå. Fargene skaper rask forståelse og gjør det enkelt å jobbe med profilverktøy, uansett om formålet er rekruttering eller utvikling. Profilene er delt opp i fire farger, og hver av disse er knyttet til et adferdsmønster.

Rød: Mennesker med utpregede røde personlighetstrekk utstråler selvtillit og styrke. Den røde fargen symboliserer handlekraft og selvfokus, og røde personer er spesielt gode til å iverksette handling. De har derfor en tendens til å søke innflytelse og posisjonere seg, og de er drevet av en målrettet, bestemt og resultatorientert tilnærming til sosiale samspill.

Gul: Mennesker med utpregede gule personlighetstrekk utstråler glede og entusiasme. Den gule fargen symboliserer utadvendthet og nytenkning og gule personer er spesielt dyktige til å bidra til god stemning og til å sette i gang kreative prosesser. Gul drivkraft danner grunnlag for en iderik, entusiastisk og kontaktsøkende tilnærming til sosiale samspill.

Grønn: Mennesker med utpregede grønne personlighetstrekk har fokus på sosiale relasjoner og på følelser og de sikrer god stemning, tillitsfulle relasjoner og trivsel i en gruppe. Den grønne fargen symboliserer følelsesorientering og fokus på andre. De har en forståelsesfull, lojal og hensynsfull tilnærming til sosiale relasjoner.

Blå: Mennesker med utpregede blå personlighetstrekk er vanligvis mer introverte og ettertenksomme, de har et godt øye for detaljer og de er gode til å sikre høy kvalitet. De skaper system, og har orden og struktur. Den blå fargen symboliserer tilbakeholdenhet og kontroll.

Lær fargene bedre å kjenne

Alle profilene som e-stimate leverer er forskningsbaserte, samtidig som de formidles på  og på en enkel og oversiktlig måte. E-disc har en styrkebasert til nærming, og bruken av farger gjør profilen enkel å forstå og enkel å ta i bruk.

Det teoretiske utgangspunktet for e-disc profilen er evolusjonspsykologiens «Fundamental Two»: «Theory of Human Behaviour» og Adlers «Psychological Types». Begge bygger på premissene om at mennesket har noen grunnleggende genetisk betingende «drivere» eller egenskaper fra naturens hånd som legger grunnlaget for vår adferd. E-disc er en enkel fremstilling av det interpersonelle cirumplex (sirkelen)

Det konseptualiserer mellommenneskelige trekk, adferd og motiver (Wiggings 2003). Modellen  bygger på evolusjonspsykologiens «Fundamental Two» som består av består av 1) Handlekraft, dominans og makt og 2) Fellesskap, solidaritet og vennlighet. Sirkelen avspeiler en vektet kombinasjon av de to dimensjonene i fire farger (e-disc), 8 fasetter (e-interpersonal*) og 16 personlighetstrekk (e-Five Factor)

Sammenheng mellom Big Five og Interpersonal Circumplex
En av de mer fremtredende modeller innenfor dagens psykologi er fem faktor modellen (FFM) eller The Big Five. Historisk har det vært tre faser i utviklingen av fem faktor modellen hvor mellommenneskelig teori (Wiggins) har inntatt en sentral rolle i løpet av de siste årende.

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy som kan benyttes både til rekruttering og utvikling.

Les mer om hvordan du blir sertifisert her