Evolusjonspsykologi og de fire fargene

e-disc og e-interpersonal profilens fire farger tar utgangpsunkt i den evolusjonspsykologiske teorien «Darwian theory of Human Behaviour». Denne teorien bygger på premisset om at alle mennesker fra naturens side er i besittelse av fire genetisk betingede egenskaper:

  • Vi vil oppnå noe
  • Vi danner relasjoner
  • Vi streber etter å oppnå innsikt
  • Vi ønsker å kontrollere situasjonen og forsvare oss selv og våre nærmeste

Disse grunnleggende egenskapene, sammen med vår evne til å treffe bevisste og ubevisste beslutninger og valg, ligger til grunn for våre handlinger. De fire fargene i personlighetstestene, rød, gul, grønn og blå, passer overordet sammen med en av de fire egenskapene. Denne artikkelen vil gi et overblikk over evolusjonspsykologi, de fire driverne og hvordan de korresponderer med de fire fargene.

 

Hva er evolusjonspsykologi?

Evolusjonspsykologiens ide om at mennesket har genetisk betingede (=medfødte) egenskaper kan spores langt tilbake i psykologien. Den siste tiden har evolusjonspsykologien på nytt blitt et tema i den etablerte psykologien. Ideen om medfødte menneskelige egenskaper kan spores tilbake til blant annet filosofen Hippokrates og på 20 og 30 tallet blant annet til Jung og Adler. Ideen om de fire egenskaper har mange likhetstrekk med Charles Darwins (1809-1882) teori om «Survival of the fittest», eller på norsk «De best tilpassedes overlevelse». Darwin sa at det er de arter som er best tilpasset sine omgivelser, som overlever. Menneskets hjerne og personlighet er derfor et resultat av en evolusjonsmessig utvikling over millioner av år. Under følger kort oppsummering av de fire genetisk betingede egenskaper.

 

Hva er sammenhengen mellom personlighetstester og farger?

 

Å oppnå noe – rød preferanse

Vår medfødte tendens til å ville sikre seg noe og på den måten forbedre vår tilværelse har til alle tider utgjort en grunnleggende og nødvendig funksjon hos oss mennesker, og for den saks skyld, alt levende. Vi leter etter føde og vann, slik at vi kan overleve, men overlevelse er ikke alt. Mennesker er sosiale dyr og derfor streber vi alltid etter å forbedre vår sosiale posisjon. Dette oppnår vi ved å skaffe oss makt, erfaringer, materielle goder eller behagelige opplevelser.

Det finnes mange måter for å skaffe seg  det vi vil ha. Vi kan blant annet dyrke eller fremstille det selv, inngår handler eller til og med stjele eller bruke vold. Trangen til å skaffe seg noe hører til i den røde kategori. Mennesker som tenderer til rødt er på en god dag; viljefaste, målrettede, krevende, handlekraftige og resultatorienterte. Har de en dårlig dag, kan de derimot være; harde mot andre, arrogante, dominante, frenetiske og utålmodige.

 

Å skape relasjoner – Grønn preferanse

Mennesket streber etter å skape sosiale relasjoner, bindende forhold og vise omsorg for dem som står dem nær. Det er mye som tyder på at vi mennesker instinktivt søker å skape sosiale relasjoner til andre utfra en grunnleggende trang til å tilhøre grupper. Det gjelder både når det handler om våre nære relasjoner som familie og venner, men også i forhold til bredere tilhørighet, som f.eks. vårt land. Det finnes eksempler på denne tendensen i hverdagen; forholdet mellom en mor og hennes barn, forholdet mellom fotballag og deres tilhenger og den generelle tendensen til å dele oss i grupper av «oss og dem». Trangen til å danne relasjoner assosieres gjerne med likhet, interesse, innlevelsesevne, rettferdighet, vennskap, lojalitet og følelsen av tilhørighet. Tendensen til å danne relasjoner hører overordnet til den grønne fargen. Mennesker som tenderer mot grønt er på en god dag; lojale, forståelsesfulle, hensynsfulle og menneskeorienterte. Har de en dårlig dag kan de til gjengjeld være; overgivende, avventende, unnvikende, godtroende og nærtagende.

 

Å oppnå innsikt – Gul preferanse

Mennesker forsøker hele tiden å forstå og forklare verden rundt seg. Vi mennesker er drevet av nysgjerrighet. Vi higer etter å oppnå innsikt i det vi ikke forstår. Vi oppdager hele tiden nye ting og sammenligner oppdagelsene med det vi kjenner fra før. Da kan vi se om det fortsatt stemmer, eller om vi må revidere vår oppfatning av en gitt sak eller situasjon. Lysten til å oppnå innsikt tilhører fargen gul. Folk som tenderer mot gul er på en god dag; iderike, spontane, entusiastiske, kontaktsøkende, synlige og snakkesalige. På en dårlig dag kan de derimot være: hektiske, lettsindige, overfladiske, ustrukturerte eller hemningsløse.

 

Å få kontroll – Blå preferanse

Vi mennesker har alltid hatt behov for å ha kontroll over tilværelsen og forsvare oss selv, våre kjære, våre eiendeler eller våre holdninger. Som utgangspunkt er det å forsvare og kontrollere en god og tvers igjennom nødvendig mekanisme for å sikre overlevelse. Den gjør oss forsiktige ovenfor ting eller mennesker vi ikke kjenner, noe som beskytter oss mot farer, uansett om faren kommer fra andre mennesker eller noe annet. Den negative siden av denne driveren til å forsvare og kontroller kan vise seg når vi utsettes for angrep på dem vi elsker eller tror på. Eksempler på dette kan være noe så enkelt som at vi forsvarer våre holdninger. Driven til å forsvare tilhører fargen blå. Mennesker med blå preferanse kan på en god dag være: nøyaktige, metodiske, systematiske, disiplinerte og detaljorienterte. Har de en dårlig dag, kan de til gjengjeld være kjølige, skeptiske, langsomme, urokkelige eller distanserte.

 

Evolusjonspsykologi og personlighetstester

Vi kan selvfølgelig ikke legge skylden for vår atferd på instinktene alene. Våre bevisste valg spiller en stor rolle i alt vi foretar oss, mene våre medfødte instinkter gir oss en del av forklaringen på hvorfor vi oppfører oss og handler som vi gjør. Modellen med de fire fargene kan ikke fortelle deg hvem du er. Den kan imidlertid gi deg oversikt over dine styrker og svakheter i forhold til andre. Det er også viktig å huske at selv om du er nøyaktig og metodisk kan du selvfølgelig også være lojal og hensynsfull. Vi er ikke bundet til en av de fire fargene.