Hvad er Femfaktor modellen?

Femfaktor modellen er en forståelse af personlig og personlighedstræk, som der anerkedes forskningsmæssigt. Det er et teoretisk afsæt, som bl.a. personlighedtest og profiler i stor stil refererer til.

Nutidens toneangivende personlighedsforskere Paul T. Costa og Robert R. McCrae opererer i deres såkaldte ‘Fem Faktor Model’ med fem faktorer, som i forskellige nuancer og kombinationer karakteriserer alle mennesker på tværs af tid og sted.

De fem fem grundlæggende faktorer 

  • Openness to experience
  • Conscientiousness
  • Extraversion
  • Agreeableness
  • Neuroticism

 

Det interpersonelle circumplex

Fra en historisk betragtning sondrer man mellem tre faser i udviklingen af fem faktor modeller, hvor interpersonel teori (Wiggins) har indtaget en central plads i de seneste år.

Det interpersonelle circumplex afdækker interpersonelle træk, adfærd og motiver (Wiggins, 2003) og bygger på evolutionspsykologiens ”fundamental two”. De to grundlæggende karakteristika, nemlig 1) handlekraft, dominans og magt, og 2) fællesskab, solidaritet og venlighed. Cirklen afspejler en vægtet kombination af disse to dimensioner i otte facetter.

e-interpersonal profil (e-stimate profil- og testværktøjer)

Læs også hvordan personlighedstest bruges i praksis?

 

Fem Faktor Modellens historiske baggrund

Gennem tiden har det været et vigtigt mål for psykologien at etablere en model eller metode, som er velegnet til at beskrive menneskets personlighed og identificere psykiske lidelser med det formål at kunne anvende denne model til at afhjælpe disse og opnå en bedre indsigt i personlighedens væsen.

Gennem årene har mange modeller profileret sig – nogen i den akademiske verden andre i forretningsverdenen. Nogle af modellerne er mere accepterede end andre – og har indtil nu bestået tidens prøve. Men dette skifter, idet der også indenfor psykologien er ”modebevægelser”.

En af de mere prominente modeller indenfor vore dages psykologi er kendt som femfaktor modellen (FFM ) eller The Big Five. Når der er to navne, skyldes det at der faktisk er 2 modeller eller tilgange – begge med 5 grundlæggende personlighedstræk.

Big Five modellens tilgang til personlighedens struktur, består i at registrere korrelationer mellem de adjektiver, lægfolk tilskriver sig selv og hinanden. Det sker ud fra betragtningen, at når et personlighedstræk er vigtig for at forklare og forstå folks adfærd, så vil betegnelser for dette træk blive indlejret i det sprog, som vi bruger til at beskrive hinanden med (den leksikale tilgang).

Sideløbende hermed har der eksisteret en psykometrisk funderet trækteoretisk tradition, som resulterede i FFM. Man har her fokuseret på at konstruere personlighedstests. Samtidig har man i FFM også interesseret sig for at afdække personlighedens biologiske grundlag.

I BigFive er rækkefølgen anderledes og fastlagt ud fra, hvor vigtige trækkene er. I FFM er hvert træk opdelt i 6 underliggende facetter – i BigFive indgår alle facetter mere eller mindre i alle hovedområder.

 

Vil du vide mere om e-fivefactor profilen?

Læs mere her