Kulturanalysen

Mål kulturen i organisasjonen, avdelingen eller teamet

 

 

Du kan bruke kulturanalysen til:

 

  • Å få en databasert oversikt
  • Sammenligning av avdelinger og team
  • Et konkret verktøy til å skape endring
  • Å styrke eller dempe en bestemt type kultur
  • Sammenligne kulturforskjeller mellom avdelinger

 

Culture eats strategy for breakfast

Sammenhengen mellom kultur, ledelse og effektivitet er godt dokumentert. Det som knytter dem sammen er behovet for felles forankring og forståelse for at man  i tillegg til alt annet også må jobbe med adferd. På den måten kan man identifisere behov for endring, samtidig som man sørger for at endringene blir gjennomført.

En organisasjon består av mennesker, prosesser, systemer og strukturer og organisasjonskulturen binder det hele sammen. Kultur er enkelt sagt et uttrykk for «hvordan vi gjør tingene her». Man kan beskrive kulturen som en kameralinse – medarbeiderne ser gjennom denne når de ser virksomhetens aktiviteter.

Fra abstrakt til konkret analyse

En kulturanalyse er en anonym analyse som konkretiserer det mange opplever som ganske abstrakt. Dette er viktig kunnskap som gir et godt utgangspunkt for endringsledelse og kultur- utvikling. En slik analyse gjør det enklere å snakke om kultur fordi man får et felles utgangspunkt. Analysen tar ca. 10 minutter å besvare og den måler på fire generiske kulturer, åtte fasetter og kvalitative beskrivelser fra hver deltager i analysen.

Rød kultur er en krevende og resultatorientert, preget av vinnermentalitet, konkurranse og målorientering. Suksess og å være bedre enn konkurrentene er det viktigste. Målet er å skape konkurransemessige fordeler og sterkt bunnlinjeresultat. Konkurranseevne og produktivitet er fokus. Lederens oppgave er å sikre produktivitet gjennom en klar og aggressiv strategi.

Gul kultur
karakteriseres med dynamikk, kreativitet, innovasjon og fokus på det som er nytt og unikt. Omverdenen oppleves som raskt omskiftelig og turbulent. Innovative og banebrytende ideer, produkter og tjenester er veien til suksess. Lederens oppgave er å skape en kultur med fokus på fleksibilitet og innovasjon.

Grønn kultur kjennetegnes med verdier som team orientering og lojalitet. Man har et mål om felles verdigrunnlag og formål. I stedet for regler og prosedyrer, eller konkurranse og resultater, er de typiske karakteristikker teamorientering, medarbeiderorientering og eierskap. Ledelsens viktigste oppgave er å sikre medarbeidernes lojalitet gjennom involvering, omsorg og færrest mulig konflikter.

Blå kultur er en formalisert og strukturert kultur, karakterisert med prosedyrer, stabilitet, forutsigbarhet og kvalitet. Formelle regler, prosedyrer, klare retningslinjer og kontroll oppfattes som nøkkelen til suksess. Effektive ledere er gode koordinatorer og organisatorer. Det forventer at medarbeidere følger regler og prosedyrer.

Fra fire farger til åtte fasetter av kulturen
I e-stimate rapporten nyanseres de fire hovedtypene ved at de deles i to. Det gir et mer nyansert og detaljert bilde av virksomhetens kultur og en mulighet til å matche denne med personprofilenes åtte fasetter.  Organisasjoner er sjelden rene eksempler av en bestemt type, men vil typisk inneholde en kombinasjon av kulturene

Se et eksempel på en kulturanalysen

Se en demorapport her

 

 

Hvordan blir jeg sertifisert?

Med en sertifisering får du adgang til alle profiler og testverktøy
som kan benyttes både til rekruttering og utvikling.

Les mer om hvordan du blir sertifisert her